Prezentacja – Studium Korytarzowe

Studium Korytarzowe (SK) jest podstawowym dokumentem projektowym, kompleksowo przedstawiającym nowe, drogowe zamierzenie inwestycyjne. SK jest pierwszą dokumentacją projektową, określającą lokalizację pasa (korytarza) terenu pod nowe zamierzenie drogowe z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Służy wstępnej ocenie sensowności zamierzenia inwestycyjnego dla Inwestora i jest dokumentem za lub przeciw jego dalszego uszczegóławiania.

Zamieszczamy prezentację (link poniżej) stanowiącą podsumowanie Studium Korytarzowego dla zadania inwestycyjnego związanego z Budową/przebudową drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz.

Prezentowane dane i rozwiązania są przedmiotem analiz Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, dlatego też są nieostateczne i mogą ulec jeszcze zmianie

Prezentacja – Studium Korytarzowe