Korekta wariantu C z uwagi na kolizję z linią energetyczną wysokiego napięcia 400kV

Wykonawca opracowywanej dokumentacji informuje zainteresowanych mieszkańców gminy Gnojnik o zmianie przebiegu trasy projektowanego wariantu C (identycznego z przebiegiem F) w miejscowości Zawada Uszewska na odcinku o długości 3km, od km 6+000 do km 9+000. Zmiana wymuszona jest koniecznością utrzymania wymaganych odległości obiektu liniowego od istniejącej linii wysokiego napięcia 400kV z uwzględnieniem bezpieczeństwa jej oddziaływania na użytkowników oraz zapewnieniem ciągłości w deklarowanych terminach przy procedurach administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych inwestycji. Zmiana przedstawiona została w zakładce Mapy – Zmiana przebiegu wariantu C.