Podsumowanie etapu STEŚ – posiedzenie ZOPI

Informujemy, że w dniu 21 lipca miało miejsce posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) zorganizowane przez Zamawiającego – Oddział Kraków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego oraz ustawę z dnia 02.03.2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. 2020 poz. 374), posiedzenie ZOPI przeprowadzono zdalnie, poprzez wideokonferencję. W spotkaniu udział wzięli przedstawicie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Centrali GDDKiA oraz wójtowie i burmistrzowie miast i gmin przez które prowadzone były warianty tras. Po zaprezentowaniu przez Projektanta proponowanych wariantów i analiz rankingowych, wszyscy zaproszeni przedstawili swoje stanowisko i uwagi.

Ustalenia posiedzenia potwierdziły zgodność z rekomendacją Projektanta i przyjęły, że do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji wskazane będą odpowiednio: wariant C – najkorzystniejszy technicznie, wariant A – alternatywny – samorządowy i wariant F – alternatywny – najkorzystniejszy pod względem środowiskowym.

Kolejny etap dokumentacji to Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) organizowane przez Centralę GDDKiA. Planowany termin posiedzenia to IV kwartał tego roku.

Rekomendowane warianty przebiegu trasy przedstawione zostały na planie orientacyjnym umieszczonym w zakładce Mapy