Jesteśmy po KOPI

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w dniu 5 stycznia miało miejsce posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) zorganizowane przez Zamawiającego – Centralę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Tak jak poprzednie posiedzenie ZOPI, z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego oraz ustawę z dnia 02.03.2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. 2020 poz. 374), posiedzenie KOPI przeprowadzono zdalnie, poprzez wideokonferencję. W spotkaniu udział wzięli przedstawicie Ministerstwa Infrastruktury, Zamawiającego ze wszystkich Wydziałów Centrali GDDKiA i Oddziału Kraków oraz zaproszeni goście: posłowie, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, a także wójtowie i burmistrzowie miast i gmin przez które prowadzone były warianty tras. Po zaprezentowaniu przez Projektanta proponowanych wariantów i analiz rankingowych, wszyscy chętni przedstawili swoje stanowisko i uwagi.

Wstępne ustalenia posiedzenia KOPI potwierdziły, że do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji wskazane będą odpowiednio: wariant C – najkorzystniejszy technicznie, wariant A – alternatywny – samorządowy i wariant F – alternatywny – najkorzystniejszy pod względem środowiskowym.

Zatwierdzony protokół z Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) pozwoli rozpocząć przygotowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji (DoUŚ). Planowany termin złożenia wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) wydającego decyzje DoUŚ to I kwartał tego roku.