Ustalenia KOPI

W dniu 23 marca Wykonawca otrzymał zatwierdzony protokół podsumowujący posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI).

Z uwagi na ryzyko oddziaływania proponowanych wariantów na obszary zalewowe oraz znaczne koszty realizacyjne, ustalenia protokołu wskazały, aby przed złożeniem materiałów do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji (DoUŚ) Wykonawca:

– uszczegółowił analizy oddziaływania przebiegu wariantu rekomendowanego z obszarami zagrożenia powodziowego,

– uwzględnił możliwość podziału materiałów do uzyskania DoUŚ na dwa lub trzy odcinki, z ponowną analizą porównawczą oraz

– zweryfikował koszty niezbędnych zajęć czasowych i przygotowania inwestycji do realizacji.

Z tego powodu przygotowanie materiałów do DoUŚ jak również termin złożenia wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) wydającego decyzje DoUŚ ulegnie zmianie. Informacja o nowym terminie przygotowania materiałów i złożenia wniosku zostanie przekazana po ostatecznym określeniu podziału wniosku i opracowaniu ponownej analizy porównawczej.

Poniżej przedstawiono przebiegi przyjęte na posiedzeniu KOPI.