Informacja o postępie prac

Informujemy, że z uwagi na konieczność aktualizacji analiz modeli hydraulicznych wykonanych w ramach przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP) dla obszaru zlewni rzeki Wisły, zasilanej rzekami z obszaru lokalizacji rekomendowanych wariantów, obecnie Wykonawca prowadzi prace uzupełniające. Zakres prac obejmuje m. in.:

  • analizę porównawczą modeli zasięgu wód zalewowych,
  • analizę z uwzględnieniem lokalizacji wałów przeciwpowodziowych,
  • analizę sposobu użytkowania budynków oraz planów przestrzennego zagospodarowania.

Ponieważ w zakresie oddziaływania inwestycji na obszary zalewowe sytuacja nie ulega znaczącej zmianie, wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DoUŚ) nie będzie dzielony na odcinki.

Przewidywany termin złożenia materiałów do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) wydającego decyzje DoUŚ szacowany jest na III kwartał br. W przypadku zmian w postępie prac, informacja będzie zaktualizowana.